Gebruikersvoorwaarden

 • Aanvaarding
 • Door dit platform te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op dit platform vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u dit platform niet te gebruiken.

  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Bezoek Gerrit te allen tijde gewijzigd worden, zonder notificatie. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op dit platform vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op dit platform te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van dit platform van toepassing zijn.

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze platform, zijn eigendom van Bezoek Gerrit, aan haar gelieerde bedrijven/verenigingen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

  U mag een gedeelte van het platform printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Bezoek Gerrit. Alle rechten voorbehouden.

  Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus onder meer verboden om:1) een kopie van (een gedeelte van) het platform en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en2) (een gedeelte van) het platform op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website/platform).

 • Inhoud
 • Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op het platform te verzekeren, aanvaardt Bezoek Gerrit geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Bezoek Gerrit wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

 • Schade
 • In geen geval is Bezoek Gerrit voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van dit platform of de onmogelijkheid om dit platform of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Bezoek Gerrit in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 • Links
 • Dit platform kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Bezoek Gerrit. Bezoek Gerrit is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites/platforms. Bezoek Gerrit heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van dit platform opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Bezoek Gerrit de inhoud van die website zou onderschrijven.

 • Verstrekte informatie en materiaal 
 • Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

 • Persoonsgegevens
 • Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze het platform zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

 • Contact
 • Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Bezoek Gerrit kunt u contact opnemen met: Bezoek Gerrit
  Wilgenweg 33366 BW Groot-Ammers
  KvK-nummer: 40324809
  Telefoonnummer: 0184 726 680

 • Tenslotte
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met dit platform worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.